การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายต้องตรวจสอบอะไรบ้าง

February 13, 2016

 

การตรวจสอบอาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายหรือเพื่อจับผิดอาคาร ตรวจสอบได้เฉพาะในบริเวณ/ส่วนที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ตรวจสอบ ไม่ตรวจสอบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือเกิดความเสียหายแก่อาคารหรือทรัพย์สิน

 

การตรวจสอบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบใหญ่หรือการตรวจสอบประจำปี จะมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้

 

1. การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

                ความมั่นคงและความแข็งแรงของอาคารเป็นสิ่งสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะผู้ใช้อาคาร เพราะหากอาคารขาดความแข็งแรงปลอดภัย จะทำให้อาคารโค่น ทรุด และพังทรายลงมาในที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทำให้โครงสร้างของอาคารพังเสียหายนั้น อาจเกิดได้จากการที่อาคารดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว การต่อเติมดัดแปลงอาคาร การขาดการบำรุงรักษา เป็นต้น

 

                ผู้ตรวจสอบอาคารจะตรวจสอบและพิจารณาตามสภาพที่เห็นและการใช้งาน หากว่าโครงสร้างอาคารมีการเสื่อมสภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย ก็จะให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารจัดการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

 

รายการที่ต้องตรวจสอบ

 • การต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร

 • การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร

 • การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคาร

 • การเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งอาคาร

 • การชำรุดสึกหรอของอาคาร

 • การวิบัติของโครงสร้างอาคาร

 • การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

 

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

                นอกจากโครงสร้างตัวอาคารแล้ว ระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารก็มีความสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกัน

                ระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคารที่ต้องตรวจสอบได้แก่ ระบบบริการและอำนวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยการตรวจสอบนั้นจะมุ่งเน้นไปที่การประเมินความสามารถในการทำงานของระบบต่างๆ ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ

 

2.1) ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ผู้ตรวจสอบอาคารจะเข้าไปตรวจสอบในส่วนของสภาพอุปกรณ์ ประสิทธิภาพการใช้งาน การดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงที่ผ่านมา รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานต่างๆ

 

รายการที่ต้องตรวจสอบ

 • ระบบลิฟต์

 • ระบบบันไดเลื่อน

 • ระบบไฟฟ้า

 • ระบบปรับอากาศ

 

2.2) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของผู้ที่ใช้อาคารและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณข้างเคียง โดยปกติ ผู้ตรวจสอบอาคารจะตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ประสิทธิภาพการจัดการ และการทำงานของระบบที่สำคัญจะต้องไม่สร้างมลพิษต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 

รายการที่ต้องตรวจสอบ

 • ระบบประปา

 • ระบบระบายน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย

 • ระบบระบายน้ำฝน

 • ระบบจัดการมูลฝอย

 • ระบบระบายอากาศ

 • ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง

 

2.3) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

อัคคีภัย เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัว อีกทั้งยังสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สิน และความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบอย่างสูง ด้วยเหตุนี้อาคารต่างๆ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบระบบดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่เกิดเหตุการณ์จริง ทั้งในแง่ของการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 

รายการที่ต้องตรวจสอบ

 • บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

 • เครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

 • ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน

 • ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน

 • ระบบลิฟต์ดับเพลิง

 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 • การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง

 • ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง

 • ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

 • ระบบป้องกันฟ้าผ่า

 

3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร

                ความสูญเสียต่อชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โดยเฉพาะอาคารที่มีคนเข้าไปใช้สอยเป็นจำนวนมากมีหลายสาเหตุด้วยกัน ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญคือ การสำลักควันไฟ เนื่องจากหนีออกนอกอาคารไม่ทัน ด้วยเหตุนี้อาคารต่างๆ จึงจำเป็นต้องมีเส้นทางและสิ่งสนับสนุนอื่นๆ เพื่อให้สามารถอพยพออกจากอาคารได้อย่างทันท่วงที

 

รายการที่ต้องตรวจสอบ

 • สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ

 • สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน

 • สมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

 

4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ทุกวันนี้ภัยพิบัติต่างๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น หากอาคารใดขาดระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ดีเมื่อเกิดภัยพิบัติ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกัน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน

 

รายการที่ต้องตรวจสอบ

 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร

 • แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร

 • แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร

 • แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร

 

 

 

คัดลอกจากเอกสารเผยแพร่ รู้รอบเรื่อง "การตรวจสอบอาคาร" 

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

 

เรียบเรียงโดย บริษัท วอรันเทค จำกัด

 

 

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

สถาปัตยกรรม กับ การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารต่างๆ

October 1, 2017

1/8
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square

© 2018 by Warrantech Company Limited.