top of page

ประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร


การตรวจสอบอาคารเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพร่างกาย ซึ่งควรได้รับการตรวจประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้ไม่เคยเจ็บป่วย แต่หากมีอาการแสดงออกก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที

อาคารก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการเปิดใช้งานอาคารก็ควรมีการตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารผิดปกติหรือไม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้มีความปลอดภัยและคงทนต่อการใช้งาน

ปัจจุบันมีอาคาร 9 ประเภทที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบตามกฎหมาย ได้แก่

1. อาคารสูง

หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ โดยมีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงอาคารวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

หมายถึง อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

3. อาคารชุมนุมคน

หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ

หมายถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับฉายภาพยนต์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็นปกติ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. โรงแรม

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปต่ออาคาร

6. อาคารชุด

ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม หมายถึง อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีพื้นที่อาคารรวมตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไปต่ออาคาร

7. อาคารโรงงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

8. ป้าย

หมายถึง ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร หรือส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

9. สถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป

เจ้าของอาคารทั้ง 9 ประเภท ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร โดยผู้ตรวจสอบอาคาร

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้อาคาร 6 ประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ได้แก่

  1. อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ

  2. อาคารชุมนุมคน

  3. โรงมหรสพ

  4. โรงแรม

  5. สถานบริการ

  6. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย

โดยเจ้าของอาคารจะต้องแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจน ณ อาคารนั้น

คัดลอกจากเอกสารเผยแพร่ รู้รอบเรื่อง "การตรวจสอบอาคาร"

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย บริษัท วอรันเทค จำกัด

คัดลอกจากเอกสารเผยแพร่ รู้รอบเรื่อง "การตรวจสอบอาคาร"

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page