top of page

โครงการหอพักเรือนนอนอุ่นใจ
เพื่อสืบสานตามรอย โครงการ ประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน
ของมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้หอเรือนนอนในเหตุการณ์ในคืนวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 ในอาคารหอพักเด็กผู้หญิงของสถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ ซึ่งตั้งอยู่เขตเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตถึง 17 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบราย แต่มีเด็กบางคนที่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำในช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สามารถหนีรอดชีวิตจากเพลิงไหม้ได้ และยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดที่เกิดไฟไหม้ สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่วและขาดตรวจสอบบริภัณฑ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย รวมถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน แต่มูลเหตุที่ทำให้คนเสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะเกิดจากการสูดดมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในขณะที่หลับนอน กล่าวคือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ คนที่นอนหลับไม่มีสติตื่น มาดับไฟหรือหนีไฟได้ ดังนั้น หากเรือนนอนดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชนิดควัน (smoke alarm) อุปกรณ์นี้จะแจ้งเสียงเตือนให้คนที่นอนหลับลุกขึ้นมา ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีและลดการสูญเสียได้ในที่สุด

จากสภาพอาคารเรือนนอนในโรงเรียนที่มีภาพแบบสถานสงเคราะห์บ้านเด็กรวมใจ หรือแย่กว่า ในประเทศไทยมีมากว่าหลายร้อยโรงเรียน นั่นคือมีสภาพที่เสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ และที่สำคัญอาคารดังกล่าวยังไม่มีงบในการปรับปรุงให้มีสภาพที่ปลอดภัยในเร็ววันนี้

สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสมาคมวิชาชีพวิศวกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการประสานใจ ต้านอัคคีภัย 90 โรงเรียน เพื่อนำร่องรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดความปลอดภัยอาคาร โรงเรียนกินนอนและหอพัก โดยจะมีวิศวกร-ผู้ตรวจสอบอาสาลงพื้นที่ให้บริการแนะนำและตรวจสอบความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้า ตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย แบบตรวจสอบก่อนเข้านอนพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์แจ้งภัย (Smoke alarm) และถังดับเพลิงให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการตลอดจนให้นักเรียนเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันป้องกันการเกิด เหตุเพลิงไหม้ต่อไป

On Fire

กิจกรรม

เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของการดำเนินการ ในปี พ.ศ.2565 นี้ ทาง บริษัท วอรันเทค จำกัด ได้มีโครงการจิตอาสา ตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในระบบไฟฟ้า และการอพยพหนีไฟ ติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเพลิงเพลิงไหม้ (smoke alarm) และถังดับเพลิงให้กับอาคารที่ใช้สำหรับเป็นที่พักอาศัย/เรือนนอน ของสถานสงเคราะห์ที่ขาดแคลนงบประมาณ และมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

 

ตัวแทนหน่วยงานเจ้าของอาคารสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการและให้ข้อมูลเบื้องต้นโดยการกรอก แบบฟอร์มสำรวจข้อมูล ส่งกลับมายังบริษัท หรือแจ้งข้อมูลมาตามที่อยู่อีเมล admin@warrantech.co.th เพื่อให้รายละเอียดและกำหนดวันนัดหมายเข้าดำเนินการตามลำดับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

  2. เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อครู นักเรียน ผู้พักอาศัย

  3. เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

  4. เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากระบบไฟฟ้า ไฟรั่ว

  5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ปลูกฝังจิตสำนึก

  6. เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับบ้านและที่พักอาศัย โรงเรียนคำนึงถึงการป้องกันอัคคีภัย

  7. เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของที่พักอาศัย ได้แก่ ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและอัคคีภัย เป็นต้น

  8. ทำให้เกิดแบบอย่าง โรงเรียน และหอพักเรือนนอนที่ปลอดภัย

เป้าหมายการดำเนินการ

เดือนละ 1 - 2 อาคาร โดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดโครงการ

เฟสที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

เฟสที่ 2 กลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ตัวอย่างอาคารที่ได้เข้าร่วมโครงการและดำเนินการตรวจสอบแล้ว

  • อาคาร 1 และอาคาร 2 ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (RECOFTC) 

  • อาคารเอนกประสงค์ วัดสวนแก้ว

bottom of page