เนื่องจากความล้าหลังของกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร ทำให้อาคารสาธารณะ อาคารสูง และ อาคารขนาดใหญ่ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ ไม่ปลอดภัย และเสี่ยง ต่อการสูญเสีย ชีวิตจาก อัคคีภัย ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจาก ความไม่เข้าใจปัญหา เพราะ เรื่องของ อัคคีภัย เป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้อง...

ในยุโรป ในสหรัฐอเมริกา ในสิงค์โปร์ มาเลเซียและฮ่องกง คนที่ประกอบวิชาชีพ ทางด้าน สถาปัตยกรรม จะต้องมีความรู้เรื่อง ข้อกำหนด ทางด้านการ ป้องกันอัคคีภัย อันเป็น ข้อกำหนดส่วนที่สำคัญที่สุดในการออกแบบอาคาร ข้อกำหนดบทแรกๆใน Architectural Building Codes ก็คือ Fire Safety Code...

February 13, 2016

การตรวจสอบอาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจเรื่องความปลอดภัยและการใช้งานอย่างถูกต้อง ไม่ใช่การตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายหรือเพื่อจับผิดอาคาร ตรวจสอบได้เฉพาะในบริเวณ/ส่วนที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้ตรวจสอบ ไม่ตรวจสอบสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรือเกิดความเสียหายแก่อาคารหรือทรัพ...

February 13, 2016

1. เจ้าของอาคารจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารมาตรวจสอบอาคาร โดยต้องเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. จัดทำหรือหาแบบแปลน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบอาคาร โดยแปลนพื้นที่ทุกชั้นต้องแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ

3. ผู้ตรวจสอบจะทำการ...

February 13, 2016

การตรวจสอบอาคารเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพร่างกาย ซึ่งควรได้รับการตรวจประจำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แม้ไม่เคยเจ็บป่วย แต่หากมีอาการแสดงออกก็สามารถรักษาได้ทันท่วงที

อาคารก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีการเปิดใช้งานอาคารก็ควรมีการตรวจสอบสภาพอย่างสม่ำเสมอว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่...

February 13, 2016

นอกจากอาคารแล้ว เราต้องตรวจสอบป้ายโฆษณาต่างๆ ให้มั่นใจว่ามีความแข็งแรงเพียงพอที่จะต้านแรงลมได้ โดยต้องมีการตรวจสอบการก่อสร้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย คือ

1. ป้ายโฆษณาที่ติดตั้งบนอาคาร ได้แก่

  • ป้ายที่ติดตั้งขึ้นบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร กำหนดให้มีความสูงไม่เกิน 6 เมตรจากส่...

February 12, 2016

การออกแบบอาคารแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงการผสมผสานวิธีการในการออกแบบทุกๆ ระบบเข้าด้วยกัน หรือออกแบบให้ทุกๆ ระบบมีความสอดคล้องกัน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้อาคารมีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานสูงสุด ขณะที่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบและก่อสร้างอาคา...

February 12, 2016

หากอาคารเก่าของท่านได้ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายก่อนการบังคับใช้ของพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) มีสภาพหรือมีการใช้ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย และอาคารของท่านเข้าข่ายเป็นอาคารสูง (เกิน 23 เมตร),  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นเ...

ในขณะที่เพลิงไหม้ภายในอาคารความสูญเสียอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่ เกิดเพลิงไหม้นั้นมีสาเหตุอยู่ 2 ประการใหญ่ๆ คือ 

1. อันตรายที่เกิดจากความร้อนหรือเปลวไฟ 
2. อันตรายที่เกิดจากควันไฟและไอแก๊สพิษ
ซึ่งจะเป็นอันตรายที่มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน 


สิ่งสำคัญซึ่งเป็...

Please reload

Featured Posts

สถาปัตยกรรม กับ การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารต่างๆ

1 Oct 2017

1/8
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Search By Tags
Please reload