top of page

อาคารเก่า กับกฎกระทรวงฉบับที่ 47


หากอาคารเก่าของท่านได้ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายก่อนการบังคับใช้ของพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) มีสภาพหรือมีการใช้ในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย และอาคารของท่านเข้าข่ายเป็นอาคารสูง (เกิน 23 เมตร), อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (พื้นที่ใช้สอยรวมทุกชั้นเกิน 10,000 ตร.ม.), อาคารอยู่อาศัยโดยรวม (หอพัก, อพาร์ทเมนท์), โรงงาน, ภัตตาคาร และสำนักงาน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารได้ในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีต่างๆ ดังนี้ • อาคารที่สูงสี่ชั้นขึ้นไป ให้ติดตั้งบันไดหนีไฟในลักษณะที่ไม่ใช่บันไดแนวดิ่ง (บันไดลิง) เพิ่มจากบันไดหลัก เพื่อให้สามารถลำเลียงบุคคลภายในอาคารทั้งหมดออกสู่ภายนอกได้ในหนึ่งชั่วโมง • จัดให้มีผังอาคารแสดงตำแหน่งห้อง ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงของแต่ละชั้น ติดไว้ที่ชั้นนั้นๆของอาคารในตำแหน่งที่สังเกตได้ง่าย และต้องจัดเก็บผังอาคารทุกชั้นไว้ที่ชั้นล่างของอาคารเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ • ต้องติดตั้งถังดับเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารตามขนาดและลักษณะของพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก • ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสียงหรือสัญญาณ และอุปกรณ์ตรวจจับแจ้งเหตุเพื่อให้อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณทำงาน • ต้องติดตั้งระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉินเพื่อให้มองเห็นทาง และป้ายบอกทางหนีไฟได้ขณะเพลิงไหม้ • ต้องติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า • กรณีติดตั้งระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้ว ระบบต้องอยู่ในสภาพที่ทำงานได้เป็นปรกติ

ข้อกำหนดทั้ง 7 ข้อดังกล่าว จัดเป็นระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานสำหรับอาคารเก่าที่เป็นอาคารควบคุมทุกประเภทและยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันควรต้องจัดให้มีโดยครบถ้วน พร้อมทั้งคอยตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอเพื่อความอุ่นใจของทั้งเจ้าของอาคารและผู้ใช้อาคารโดยทั่วกันครับ

เรียบเรียงโดย บริษัท วอรันเทค จำกัด

รับตรวจสอบอาคาร

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page