ขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร

February 13, 2016

 

 

1. เจ้าของอาคารจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารมาตรวจสอบอาคาร โดยต้องเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

 

2. จัดทำหรือหาแบบแปลน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบอาคาร โดยแปลนพื้นที่ทุกชั้นต้องแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ

 

3. ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจแบบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายงานการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ผ่านมา จากนั้นจึงเข้าไปตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 

4. ผู้ตรวจสอบอาคารจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ได้ตรวจสอบให้กับเจ้าของอาคาร หากว่าผู้ตรวจสอบอาคารไม่สามารถสรุปผลการตรวจอาคารในส่วนใดส่วนหนึ่งได้ จะต้องจัดหาผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขามาตรวจสอบเพิ่ม

 

5. รับรองรายงานผลการตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบอาคารประเมินแล้วว่าอาคารมีความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารแก้ไขปรับปรุงตามรายการ

 

6. เจ้าของอาคารจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักการโยธาพิจารณา

 

7. เจ้าพนักงานจะพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 30 วัน เมื่อเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความปลอดภัย จะออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ภายใน 30 วัน หลังจากที่การพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

 

 

 

 

คัดลอกจากเอกสารเผยแพร่ รู้รอบเรื่อง "การตรวจสอบอาคาร" 

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

 

เรียบเรียงโดย บริษัท วอรันเทค จำกัด

 

 

 

 

Please reload

Featured Posts

สถาปัตยกรรม กับ การป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารต่างๆ

October 1, 2017

1/8
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2018 by Warrantech Company Limited.