top of page

ขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร


1. เจ้าของอาคารจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารมาตรวจสอบอาคาร โดยต้องเป็นผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

2. จัดทำหรือหาแบบแปลน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบอาคาร โดยแปลนพื้นที่ทุกชั้นต้องแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ และบันไดหนีไฟ

3. ผู้ตรวจสอบจะทำการตรวจแบบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ รายงานการตรวจบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ผ่านมา จากนั้นจึงเข้าไปตรวจสอบอาคารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

4. ผู้ตรวจสอบอาคารจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่ได้ตรวจสอบให้กับเจ้าของอาคาร หากว่าผู้ตรวจสอบอาคารไม่สามารถสรุปผลการตรวจอาคารในส่วนใดส่วนหนึ่งได้ จะต้องจัดหาผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขามาตรวจสอบเพิ่ม

5. รับรองรายงานผลการตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบอาคารประเมินแล้วว่าอาคารมีความปลอดภัย ผู้ตรวจสอบจะแจ้งให้เจ้าของอาคารหรือผู้ดูแลอาคารแก้ไขปรับปรุงตามรายการ

6. เจ้าของอาคารจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักการโยธาพิจารณา

7. เจ้าพนักงานจะพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 30 วัน เมื่อเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความปลอดภัย จะออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ภายใน 30 วัน หลังจากที่การพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว

คัดลอกจากเอกสารเผยแพร่ รู้รอบเรื่อง "การตรวจสอบอาคาร"

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

เรียบเรียงโดย บริษัท วอรันเทค จำกัด

#ตรวจสอบอาคาร #ผตรวจสอบอาคาร #ใบร1

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page